Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)48102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,11,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)37,442,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
6,113,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,09,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)15,010,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,09,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)8,10,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,90,2
Indeks staranja66119
Indeks staranja za moške5493
Indeks staranja za ženske78146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7075
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5044
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)92100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)95100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
6,413,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
5,812,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)11,610,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)63,756,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
361416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
8161
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10781
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5452
Komunalni odpadki (kg/preb)
142320