Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)85102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-8,81,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,842,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
14,513,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,49,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,010,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)14,09,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,00,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,80,2
Indeks staranja127119
Indeks staranja za moške10093
Indeks staranja za ženske155146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7175
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4544
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)88100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)90100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
17,713,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,812,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)49,410,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)55,656,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
345416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6761
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9481
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
224320