Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)103102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-6,21,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,942,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,613,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,29,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,910,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,39,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,40,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,80,2
Indeks staranja105119
Indeks staranja za moške8893
Indeks staranja za ženske120146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7375
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3744
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)85100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)89100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
13,013,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,412,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)24,910,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)48,456,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
363416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6561
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8781
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4752
Komunalni odpadki (kg/preb)
181320