Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)479102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)8,41,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)39,942,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,013,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,39,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,310,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,09,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,30,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,10,2
Indeks staranja89119
Indeks staranja za moške7193
Indeks staranja za ženske109146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8175
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4544
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)96100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)96100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
9,913,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,112,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-2,010,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,556,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
356416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6661
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8781
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
550320