Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)64102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,21,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)39,642,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
7,813,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,39,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,310,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,29,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,20,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-12,30,2
Indeks staranja87119
Indeks staranja za moške7293
Indeks staranja za ženske104146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7875
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4944
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)88100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)90100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
8,313,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,412,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)12,010,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)62,356,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
347416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7961
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10081
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5452
Komunalni odpadki (kg/preb)
158320