Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)69102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)9,61,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,642,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,213,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,19,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,910,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,69,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,30,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)7,30,2
Indeks staranja102119
Indeks staranja za moške8393
Indeks staranja za ženske123146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7975
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4444
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)85100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)88100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
10,313,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,112,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)2,210,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)56,556,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
388416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6061
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8181
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4952
Komunalni odpadki (kg/preb)
294320