Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)38102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,11,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,742,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,913,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,99,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,110,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)13,29,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,00,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)7,10,2
Indeks staranja115119
Indeks staranja za moške8993
Indeks staranja za ženske146146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8275
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4044
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)81100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)84100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
8,813,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,012,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-2,410,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,656,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
372416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7161
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9881
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4952
Komunalni odpadki (kg/preb)
239320