Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)82102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-8,51,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,042,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,813,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,69,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,510,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,69,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,90,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-12,40,2
Indeks staranja105119
Indeks staranja za moške9393
Indeks staranja za ženske117146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8475
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)6144
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)129
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)90100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)93100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,413,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,412,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)31,610,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,356,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
458416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
4861
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7481
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4652
Komunalni odpadki (kg/preb)
234320