Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)99102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-11,31,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,742,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
5,913,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,19,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,910,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,89,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,10,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-15,40,2
Indeks staranja99119
Indeks staranja za moške7793
Indeks staranja za ženske122146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8575
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5544
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)129
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)85100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)89100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
5,513,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
6,312,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-11,810,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)65,156,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
350416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
8461
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10681
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
240320