Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)42102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,41,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)39,742,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
6,313,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,59,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,910,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)5,79,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,10,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-9,50,2
Indeks staranja90119
Indeks staranja za moške6993
Indeks staranja za ženske114146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7175
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5044
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)139
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)88100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)90100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
7,013,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
5,912,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)19,010,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)64,956,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
333416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7561
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10281
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
195320