Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)54102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-6,61,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,842,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
14,213,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,49,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)13,210,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,79,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,50,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-12,10,2
Indeks staranja108119
Indeks staranja za moške8993
Indeks staranja za ženske127146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6975
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4444
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)129
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)82100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)85100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
19,613,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,912,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)97,110,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)56,956,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
353416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6961
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9581
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
209320