Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)82102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,01,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,542,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,013,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,99,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,010,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)14,59,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,50,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,50,2
Indeks staranja105119
Indeks staranja za moške7793
Indeks staranja za ženske135146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6475
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3144
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)90100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)93100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
10,313,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,112,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)27,310,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)55,156,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
429416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6361
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8581
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
212320