Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)113102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,31,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,042,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,313,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,79,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,310,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,69,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,30,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,60,2
Indeks staranja117119
Indeks staranja za moške9293
Indeks staranja za ženske144146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7375
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5344
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)87100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)89100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,613,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,312,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)22,510,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,756,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
404416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6661
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8581
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
265320