Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)78102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-9,61,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,542,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
16,213,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,59,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)4,110,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)19,19,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-15,00,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,50,2
Indeks staranja137119
Indeks staranja za moške9693
Indeks staranja za ženske184146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)5575
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4544
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)83100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)86100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
23,713,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,312,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)131,510,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)55,556,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
359416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7461
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10081
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
191320