Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)396102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,71,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,442,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
14,813,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,39,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,110,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,49,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,70,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,90,2
Indeks staranja98119
Indeks staranja za moške8293
Indeks staranja za ženske115146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7275
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4344
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)97100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)98100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
16,813,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
13,012,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)29,410,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)54,356,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
366416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5561
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7681
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4852
Komunalni odpadki (kg/preb)
309320