Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)140102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,81,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,842,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
19,113,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,89,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,910,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,09,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,90,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-8,70,2
Indeks staranja111119
Indeks staranja za moške7893
Indeks staranja za ženske143146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6675
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3544
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)39
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)77100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)81100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
23,713,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
15,212,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)55,310,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)52,356,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
332416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7661
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10081
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4852
Komunalni odpadki (kg/preb)
186320