Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)290102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-15,21,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,642,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
19,613,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
6,69,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,610,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)13,19,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,60,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-10,60,2
Indeks staranja163119
Indeks staranja za moške12193
Indeks staranja za ženske212146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6875
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3844
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)104100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)103100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
19,113,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
20,012,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-4,710,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)50,756,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
451416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
4161
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
6481
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4552
Komunalni odpadki (kg/preb)
347320