Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)153102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-10,01,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,742,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,813,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,29,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,910,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)21,09,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-9,10,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,90,2
Indeks staranja147119
Indeks staranja za moške11293
Indeks staranja za ženske188146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7975
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3844
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)98100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)99100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
13,913,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,912,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)16,110,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,056,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
380416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5161
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7281
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4852
Komunalni odpadki (kg/preb)
294320