Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)95102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-6,21,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,042,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
13,613,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,29,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,810,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)14,09,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,20,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,00,2
Indeks staranja99119
Indeks staranja za moške7893
Indeks staranja za ženske121146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8075
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4544
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)83100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)85100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
15,913,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,712,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)35,510,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,956,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
418416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6461
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8181
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
171320