Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)227102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)25,01,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)38,742,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,913,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,79,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,910,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)5,59,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)7,40,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)17,60,2
Indeks staranja71119
Indeks staranja za moške6593
Indeks staranja za ženske76146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7275
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4544
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)83100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)86100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
9,613,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,112,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-5,810,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,256,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
380416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7661
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9481
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
191320