Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)227102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)251
Povprečna starost prebivalcev (leta)3942
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
1013
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
109
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)1310
Umrli (na 1.000 prebivalcev)69
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)71
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)18
Indeks staranja71119
Indeks staranja za moške6593
Indeks staranja za ženske76146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7275
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4544
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)83100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)86100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
1014
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
1013
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-610
Stopnja delovne aktivnosti (%)6057
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
380416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7661
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9481
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
191320