Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)53102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,91,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)38,142,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
13,213,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,49,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)14,010,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,19,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,90,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,80,2
Indeks staranja66119
Indeks staranja za moške5493
Indeks staranja za ženske78146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6875
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4544
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)119
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)91100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)93100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
14,113,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
12,512,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)13,510,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,956,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
435416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6361
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8481
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5452
Komunalni odpadki (kg/preb)
224320