Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)130102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,31,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,342,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
13,513,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,89,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,510,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,39,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,80,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,50,2
Indeks staranja120119
Indeks staranja za moške9693
Indeks staranja za ženske142146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6875
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3244
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)69
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)87100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)89100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
14,613,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
12,612,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)15,510,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)51,256,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
379416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7061
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8781
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
248320