Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)210102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,21,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)39,942,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
7,713,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,89,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,110,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)5,89,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,30,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-6,00,2
Indeks staranja88119
Indeks staranja za moške7793
Indeks staranja za ženske100146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6775
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4744
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)101100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)101100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
7,813,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,712,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)1,510,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,556,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
330416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
8161
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10181
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5752
Komunalni odpadki (kg/preb)
267320