Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)429102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,71,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,842,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
13,013,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,59,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,910,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,99,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,90,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-8,60,2
Indeks staranja143119
Indeks staranja za moške11893
Indeks staranja za ženske170146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7575
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4444
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)129
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)101100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)102100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,113,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
13,812,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-12,010,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)54,856,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
401416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7561
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8881
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
6052
Komunalni odpadki (kg/preb)
525320