Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)136102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-12,91,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,242,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
13,713,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,19,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,110,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,29,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,90,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-16,80,2
Indeks staranja94119
Indeks staranja za moške7693
Indeks staranja za ženske112146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8775
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4544
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)129
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)86100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)88100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
13,713,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
13,712,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-0,110,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)56,956,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
361416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6361
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8981
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
247320