Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)98102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,91,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,342,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
14,013,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,09,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,110,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,69,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,50,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,50,2
Indeks staranja101119
Indeks staranja za moške8193
Indeks staranja za ženske122146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6875
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5144
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)119
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)93100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)94100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
16,013,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
12,312,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)29,910,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)56,756,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
357416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6761
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9281
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
264320