Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)60102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,81,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,942,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,413,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,89,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,310,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,29,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,90,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,70,2
Indeks staranja137119
Indeks staranja za moške10993
Indeks staranja za ženske165146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7575
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3844
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)91100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)93100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,013,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
12,812,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-6,110,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)55,856,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
456416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7061
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8781
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5952
Komunalni odpadki (kg/preb)
296320