Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)20102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-12,61,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,842,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
15,913,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,99,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)7,610,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,39,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,70,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-10,90,2
Indeks staranja118119
Indeks staranja za moške8393
Indeks staranja za ženske162146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)3975
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4544
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)85100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)88100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
20,713,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
12,412,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)67,910,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)49,656,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
476416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5661
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8181
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
341320