Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)61102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,91,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,042,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,013,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,99,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)13,210,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,89,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,40,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,40,2
Indeks staranja107119
Indeks staranja za moške8293
Indeks staranja za ženske133146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7075
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4944
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)91100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)92100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
10,513,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,512,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)10,110,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,156,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
366416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7061
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9681
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
214320