Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)146102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,71,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,142,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,013,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,99,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,410,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,69,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,80,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,90,2
Indeks staranja142119
Indeks staranja za moške11893
Indeks staranja za ženske164146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7475
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4344
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)82100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)85100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,413,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
12,512,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-8,710,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)55,356,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
372416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
8461
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10181
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
6552
Komunalni odpadki (kg/preb)
371320