Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)78102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)14,11,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,442,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,913,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,99,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,310,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,49,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,90,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)10,30,2
Indeks staranja118119
Indeks staranja za moške9093
Indeks staranja za ženske157146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7375
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5344
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)119
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)69100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)74100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,513,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,612,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)30,610,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,956,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
369416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7661
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9981
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
290320