Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)180102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-10,91,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,242,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
14,213,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,49,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,510,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,29,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,30,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-12,20,2
Indeks staranja133119
Indeks staranja za moške11793
Indeks staranja za ženske150146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7475
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4744
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)99100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)100100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
19,313,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,012,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)93,610,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)54,456,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
397416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5261
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7781
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
225320