Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)67102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,31,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,242,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
16,813,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,59,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,110,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,39,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,20,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,10,2
Indeks staranja118119
Indeks staranja za moške9693
Indeks staranja za ženske142146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6675
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4144
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)86100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)88100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
21,913,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
12,712,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)72,910,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)52,756,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
347416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6361
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8981
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
234320