Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)154102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,31,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,742,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
14,913,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,79,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)6,310,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)13,89,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,40,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,20,2
Indeks staranja160119
Indeks staranja za moške12793
Indeks staranja za ženske194146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7575
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3844
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)79
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)88100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)90100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
16,513,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
13,512,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)21,710,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)51,456,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
413416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7161
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8881
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
333320