Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)84102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-14,71,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,142,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
19,013,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,29,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,310,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,89,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,50,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-12,20,2
Indeks staranja135119
Indeks staranja za moške10893
Indeks staranja za ženske160146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7275
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4344
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)129
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)85100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)88100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
19,013,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
19,012,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)010,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)54,056,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
437416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5761
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7881
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
271320