Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)350102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,21,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,442,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
13,213,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,29,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,410,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,09,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,70,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,50,2
Indeks staranja141119
Indeks staranja za moške10593
Indeks staranja za ženske183146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7475
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4244
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)84100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)86100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
14,313,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
12,112,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)18,510,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)54,956,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
419416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6161
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7981
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
366320