Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)128102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)11,61,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,142,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,813,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,69,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,010,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,09,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,00,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)9,70,2
Indeks staranja89119
Indeks staranja za moške7793
Indeks staranja za ženske102146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6975
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4344
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)88100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)90100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
9,113,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,412,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)8,710,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,756,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
355416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
8161
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10081
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
254320