Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)117102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,41,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,942,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
13,113,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,39,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,210,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,29,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,00,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,40,2
Indeks staranja144119
Indeks staranja za moške11693
Indeks staranja za ženske172146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6875
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5044
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)87100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)89100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
17,213,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,912,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)74,610,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)54,156,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
367416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6061
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8881
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4952
Komunalni odpadki (kg/preb)
204320