Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)41102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,41,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,542,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,113,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,99,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)7,910,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,19,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,20,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,80,2
Indeks staranja128119
Indeks staranja za moške9893
Indeks staranja za ženske159146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7675
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4644
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)129
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)84100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)87100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
8,213,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,012,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)2,610,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,456,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
370416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7561
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9881
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5452
Komunalni odpadki (kg/preb)
226320