Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)178102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)10,81,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,942,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
13,513,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,19,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,810,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)14,99,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,10,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)14,90,2
Indeks staranja112119
Indeks staranja za moške8393
Indeks staranja za ženske141146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8275
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4044
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)77100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)80100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
13,813,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
13,212,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)4,710,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,856,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
365416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7061
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9081
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
251320