Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)24102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-22,01,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,142,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
19,313,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,89,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,010,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)13,09,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,10,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-17,90,2
Indeks staranja125119
Indeks staranja za moške10193
Indeks staranja za ženske152146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)5675
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3244
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)79100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)84100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
25,513,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
14,912,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)70,910,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)47,456,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
429416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5761
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8181
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
218320