Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)55102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,51,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,042,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,413,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,99,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,310,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,19,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,80,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,30,2
Indeks staranja113119
Indeks staranja za moške8193
Indeks staranja za ženske151146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8375
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4644
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)78100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)80100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
14,813,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,612,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)38,910,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,456,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
580416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6161
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7881
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5452
Komunalni odpadki (kg/preb)
187320