Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)399102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,41,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,242,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,413,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,59,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)7,510,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,59,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,90,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,40,2
Indeks staranja159119
Indeks staranja za moške12993
Indeks staranja za ženske191146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7475
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3444
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)79
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)92100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)93100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,613,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
13,112,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-11,510,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)54,356,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
606416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5061
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
6881
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
404320