Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)99102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-6,61,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,442,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
14,513,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,79,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,410,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)14,39,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,90,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,70,2
Indeks staranja136119
Indeks staranja za moške11193
Indeks staranja za ženske161146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7775
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3544
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)79
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)85100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)87100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
16,613,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
12,812,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)29,610,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)53,456,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
381416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6861
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9081
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
232320