Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)121102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,51,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,042,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,113,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,99,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)13,710,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,79,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,00,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,50,2
Indeks staranja102119
Indeks staranja za moške8593
Indeks staranja za ženske118146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8075
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4844
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)74100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)78100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
13,013,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,612,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)34,610,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,056,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
371416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6961
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8881
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5552
Komunalni odpadki (kg/preb)
255320