Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)237102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,51,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,042,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
13,413,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,39,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,610,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,09,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,70,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-9,20,2
Indeks staranja104119
Indeks staranja za moške8893
Indeks staranja za ženske119146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7175
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4444
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)79
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)75100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)79100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
15,913,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,412,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)39,810,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)54,956,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
313416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
8461
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
11581
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4652
Komunalni odpadki (kg/preb)
254320