Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)60102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-19,21,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,642,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,213,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,89,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,510,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,19,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,70,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-16,50,2
Indeks staranja118119
Indeks staranja za moške9393
Indeks staranja za ženske145146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7975
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5044
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)129
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)87100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)89100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,213,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,412,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)18,110,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,956,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
383416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7361
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8981
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
264320