Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)297102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-9,11,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,542,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
19,313,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,29,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,110,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,89,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,70,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,40,2
Indeks staranja156119
Indeks staranja za moške12093
Indeks staranja za ženske193146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8575
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4244
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)90100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)92100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
20,013,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
18,712,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)6,810,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)50,656,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
410416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6261
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8381
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
466320