Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)77102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,51,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,242,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,113,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,29,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)7,810,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,09,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,20,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,70,2
Indeks staranja106119
Indeks staranja za moške8993
Indeks staranja za ženske123146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6875
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5044
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)85100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)89100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,113,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,212,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)18,910,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,456,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
414416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7461
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9481
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5452
Komunalni odpadki (kg/preb)
294320