Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)41102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-8,01,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,742,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
15,713,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,89,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,010,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,09,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,10,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,90,2
Indeks staranja160119
Indeks staranja za moške11793
Indeks staranja za ženske204146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8075
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4244
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)78100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)82100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
18,313,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
13,612,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)34,610,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)55,956,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
554416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6061
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8481
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
345320